Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
100

I C 116/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-02-19

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozostawienie w mocy służebności wpisanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1874r. o założeniu i wewnętrznym urządzeniu ksiąg gruntowych dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Królewskim
Sygn. akt I C 116/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: Ewelina Susz po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko A. D. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I oddala powództwo; II zasądza od powoda S. C. na rzecz pozwanej A. D. kwotę 617,00 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niepotwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu nie stanowi dowodu. Brak wykazania zasadności powództwa powoduje uzasadnione wątpliwości co do przytoczonych przez powoda w pozwie okoliczności faktycznych.
Sygn. akt I C 469/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Skarbek po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa K. M. S.A. w K. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział I Cywilny z 25 października 2016 r. Powód wniósł poz
Czytaj więcej»

I C 741/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Madura po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa Ł. M. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) o zapłatę I zasądza od pozwanej V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) na rzecz powoda Ł. M. kwotę 26.632,61 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześ
Czytaj więcej»

I C 778/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykonanie przez sprawcę wypadku orzeczonego wobec niego środka karnego w postaci nawiązki nie pozbawia go możliwości wystąpienia przeciwko ubezpieczycielowi z roszczeniem regresowym na podstawie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie ma bowiem znaczenie czy sprawca spełnił świadczenie wobec poszkodowanego (...)
Sygn. akt I C 778/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 2 000,00zł I Zasądza od pozwanego C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. na rzecz powoda S. K. kwotę 2 000,00zł (dwa t
Czytaj więcej»

I C 741/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 28 kwietnia 2017r. W pozwie wniesionym do tut. Sądu powód Ł. M. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 26.632,61 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 listopada 2015r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu. Uzasadniając powód wskazał między innymi, że zawarł z pozwaną Umowę (...) z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Reg
Czytaj więcej»

I C 813/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-08-18

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do przepisu art. 483 § 1 k.c. karę umowna można zastrzec w umowie wyłącznie celem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.
Sygn. akt I C 813/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa G. (...) z siedzibą w B. przeciwko Z. C. o zapłatę kwoty 5 304,80 zł I Uchyla w całości nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym z dnia 17 sierpnia 2016r. wydany przez Sąd Rejonowy w B. I Wydzi
Czytaj więcej»

I C 843/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2020-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie śmierć danej osoby przerywa bezpośrednią więź pomiędzy osobą zmarłą i jej najbliższymi. Uszczerbek więc o charakterze niemajątkowym, wywołany zerwaniem tej więzi jest objęty hipotezą normy zawartej w art. 446 § 4 k.c. W ramach tego postępowania mieszczą się także cierpienia bliskich związane z okolicznościami samej śmierci (...)
Sygn. akt I C 843/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Madura po rozpoznaniu w dniu 13 października 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa Z. B. , I. B. przeciwko B. (...) z siedzibą w R. o zapłatę zadośćuczynienia w kwotach po 50 000,00 zł I Zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w (...) na rzecz powoda Z. B. kwotę 25 000
Czytaj więcej»

II K 182/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-10-03

Data publikacji: 2019-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 182/18 D. , dn. 3 października 2018 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Piękoś Protokolant: st. sekr. I. H. po rozpoznaniu w dniu 14.06.18 r., 3.10.18 r. sprawy karnej M. B. s. S. i M. z d. S. , ur. (...) w D. oskarżonego o to, że: w dniu 1 stycznia 2017 roku w D. , woj. (...) naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji J. K. i D. O. podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych p
Czytaj więcej»

II K 187/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-07-23

Data publikacji: 2021-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 187/18 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 23 lipca 2019r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny. M. P. i B. P. w grudniu 2013 roku zawarli związek małżeński. Strony mają jedną córkę Z. lat 5. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 24 marca 2016 r. o sygn. akt I C 777/15 orzekł rozwód B. P. z M. P. bez orzekania o winie. Sąd Okręgowy powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią Z. matce i ustalił miejsce zamieszkania małoletniej przy matce, jednocz
Czytaj więcej»

II K 286/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-10-18

Data publikacji: 2021-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 286/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Artur Mielecki Protokolant: st. sekr. Halina Pieniążek po rozpoznaniu w dniu 4 października 2019 r, 18 października 2019 r. sprawy karnej K. S. s. J. i B. , ur. (...) w M. , oskarżonego o to, że: I. w okresie od 10 maja 2013 roku do 10 września 2014 roku w L. , woj. (...) , działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry po
Czytaj więcej»