Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
124

I C 11/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2021-07-28

Data publikacji: 2022-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Jeżeli istotne warunki wynajmu proponowanego przez ubezpieczyciela (we współpracy z przedsiębiorcą wynajmującym pojazdy) czynią zadość potrzebie ochrony uzasadnionych potrzeb poszkodowanego, nie ma podstaw, by obciążać osoby zobowiązane do naprawienia szkody wyższymi kosztami związanymi ze skorzystaniem przez poszkodowanego z droższej oferty. (...)
Sygn. akt I C 11/21 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Beata Kozik Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Stępień po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2021 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa M. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w S. przeciwko (...) z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 492,00 zł I zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w S. na rzecz powoda M. J
Czytaj więcej»

I C 741/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 28 kwietnia 2017r. W pozwie wniesionym do tut. Sądu powód Ł. M. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 26.632,61 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 listopada 2015r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu. Uzasadniając powód wskazał między innymi, że zawarł z pozwaną Umowę (...) z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Reg
Czytaj więcej»

I C 741/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Madura po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa Ł. M. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) o zapłatę I zasądza od pozwanej V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) na rzecz powoda Ł. M. kwotę 26.632,61 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześ
Czytaj więcej»

I C 778/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykonanie przez sprawcę wypadku orzeczonego wobec niego środka karnego w postaci nawiązki nie pozbawia go możliwości wystąpienia przeciwko ubezpieczycielowi z roszczeniem regresowym na podstawie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie ma bowiem znaczenie czy sprawca spełnił świadczenie wobec poszkodowanego (...)
Sygn. akt I C 778/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 2 000,00zł I Zasądza od pozwanego C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. na rzecz powoda S. K. kwotę 2 000,00zł (dwa t
Czytaj więcej»

I C 813/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-08-18

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do przepisu art. 483 § 1 k.c. karę umowna można zastrzec w umowie wyłącznie celem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.
Sygn. akt I C 813/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa G. (...) z siedzibą w B. przeciwko Z. C. o zapłatę kwoty 5 304,80 zł I Uchyla w całości nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym z dnia 17 sierpnia 2016r. wydany przez Sąd Rejonowy w B. I Wydzi
Czytaj więcej»

I C 1257/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-01-09

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1257/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Domińczak po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa e. (...) z siedzibą w W. przeciwko K. C. o zapłatę kwoty 8.309,36 zł I Oddala powództwo. II Kosztami uiszczonej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta zł
Czytaj więcej»

I C 1882/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-07-20

Data publikacji: 2020-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność zarządcy drogi za utrzymanie dróg publicznych oceniania jest na zasadach ogólnych, to jest na podstawie art. 415k.c.
Sygn. akt I C 1882/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Domińczak po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2018 roku w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa A. O. (1) przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę kwoty 30.000,00 zł I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki A. O. (1) kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysi
Czytaj więcej»

II K 56/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2020-03-03

Data publikacji: 2021-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 56/19. Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»

II K 182/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-10-03

Data publikacji: 2019-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 182/18 D. , dn. 3 października 2018 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Piękoś Protokolant: st. sekr. I. H. po rozpoznaniu w dniu 14.06.18 r., 3.10.18 r. sprawy karnej M. B. s. S. i M. z d. S. , ur. (...) w D. oskarżonego o to, że: w dniu 1 stycznia 2017 roku w D. , woj. (...) naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji J. K. i D. O. podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych p
Czytaj więcej»

II K 187/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-07-23

Data publikacji: 2021-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 187/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Mielecki Protokolant: st. sekr. Halina Pieniążek przy udziale oskarżycielki posiłkowej M. P. po rozpoznaniu w dniu 6.02.2019 r., 15.04.2019 r., 17.06.2019 r., 17.07.2019 r. sprawy karnej B. P. s. S. i D. ur. (...) w R. oskarżonego o to, że: w okresie od bliżej nieustalonego dnia lutego 2017 r. do 26 listopada 2017 r. w Z. , gmina B. ,
Czytaj więcej»