Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
105

I C 818/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu ograniczenie prawa do zachowku, może nastąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych wskazujących na szczególnie rażące naruszenie norm moralnych przez uprawnionego do zachowku.
Sygn. akt I C 818/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa M. (...) przeciwko P. J. o zapłatę zachowku w kwocie 13 896,39 zł I Zasądza od pozwanego P. J. na rzecz powoda M. (...) kwotę 13 896,39 zł (trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i tr
Czytaj więcej»

II K 448/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-09-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 448/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Kuczma Protokolant: Agnieszka Szweda Prokurator: nie brał udziału po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2017 r., 10.01.2018 r., 05.03.2018 r., 21.05.2018 r., 28.06.2018 r., 24.01.2019 r., 21.03.2019 r. sprawy Ł. S. syna Z. i L. z d. S. ur. (...) oskarżonego o to, że: w dniu 9 czerwca 2017 r. w miejscowości W. i B. , gm. Ż. wo
Czytaj więcej»

II K 448/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 448/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 28 marca 2019r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny. W dniu 9 czerwca 2017 roku I. S. zadzwoniła do oficera dyżurnego KPP w D. z informacją, że prawdopodobnie jej nietrzeźwy brat, tj. oskarżony Ł. S. zabrał samochód marki O. (...) o nr rej. (...) i udał się w nieznane miejsce. W związku z tym zawiadomieniem, oficer dyżurny KPP w D. nadał do wszystkich patroli komunikat (...) . Funkcjonariusze policji B. S. , Ł. L. i S. O. mając na uwadze treść
Czytaj więcej»

I C 116/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-02-19

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozostawienie w mocy służebności wpisanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1874r. o założeniu i wewnętrznym urządzeniu ksiąg gruntowych dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Królewskim
Sygn. akt I C 116/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: Ewelina Susz po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko A. D. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I oddala powództwo; II zasądza od powoda S. C. na rzecz pozwanej A. D. kwotę 617,00 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niepotwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu nie stanowi dowodu. Brak wykazania zasadności powództwa powoduje uzasadnione wątpliwości co do przytoczonych przez powoda w pozwie okoliczności faktycznych.
Sygn. akt I C 469/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Skarbek po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa K. M. S.A. w K. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział I Cywilny z 25 października 2016 r. Powód wniósł poz
Czytaj więcej»

I C 741/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 28 kwietnia 2017r. W pozwie wniesionym do tut. Sądu powód Ł. M. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 26.632,61 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 listopada 2015r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu. Uzasadniając powód wskazał między innymi, że zawarł z pozwaną Umowę (...) z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Reg
Czytaj więcej»

I C 741/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Madura po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa Ł. M. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) o zapłatę I zasądza od pozwanej V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) na rzecz powoda Ł. M. kwotę 26.632,61 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześ
Czytaj więcej»

I C 778/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykonanie przez sprawcę wypadku orzeczonego wobec niego środka karnego w postaci nawiązki nie pozbawia go możliwości wystąpienia przeciwko ubezpieczycielowi z roszczeniem regresowym na podstawie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie ma bowiem znaczenie czy sprawca spełnił świadczenie wobec poszkodowanego (...)
Sygn. akt I C 778/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 2 000,00zł I Zasądza od pozwanego C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. na rzecz powoda S. K. kwotę 2 000,00zł (dwa t
Czytaj więcej»

I C 813/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-08-18

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do przepisu art. 483 § 1 k.c. karę umowna można zastrzec w umowie wyłącznie celem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.
Sygn. akt I C 813/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa G. (...) z siedzibą w B. przeciwko Z. C. o zapłatę kwoty 5 304,80 zł I Uchyla w całości nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym z dnia 17 sierpnia 2016r. wydany przez Sąd Rejonowy w B. I Wydzi
Czytaj więcej»

I C 843/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2020-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie śmierć danej osoby przerywa bezpośrednią więź pomiędzy osobą zmarłą i jej najbliższymi. Uszczerbek więc o charakterze niemajątkowym, wywołany zerwaniem tej więzi jest objęty hipotezą normy zawartej w art. 446 § 4 k.c. W ramach tego postępowania mieszczą się także cierpienia bliskich związane z okolicznościami samej śmierci (...)
Sygn. akt I C 843/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Madura po rozpoznaniu w dniu 13 października 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa Z. B. , I. B. przeciwko B. (...) z siedzibą w R. o zapłatę zadośćuczynienia w kwotach po 50 000,00 zł I Zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w (...) na rzecz powoda Z. B. kwotę 25 000
Czytaj więcej»